Hlavatce, ČR
20. − 24.11.2024
CZEN

Pravidla

Pravidla registrace

 

 1. Vstup na akci bude povolen pouze fyzickým osobám, které se včas zaregistrují na www.minicon.cz, jsou schváleni a zaplatí registrační poplatek (dále jen “účastník”). Každá fyzická osoba se může registrovat jen jednou.
 2. Organizátoři si vyhrazují právo registraci kteréhokoli budoucího účastníka neschválit, a to bez udání důvodu.
 3. Poptávané údaje jsou buď nutné k naplnění závazků organizátorů vůči třetím stranám nebo jsou podmíněny souhlasem se zpracováním. Souhlas se zpracováním účastník schválí tím, že se řádně registruje. Pokud nastane jakákoli změna v poskytnutých údajích, je účastník povinen nahlásit tyto změny v nejbližší možné době organizátorům, pomocí kontaktního formuláře.
 4. Organizátoři používají email jako jeden z hlavních prostředků pro komunikaci. Účastník je odpovědný za správnost předané emailové adresy, schopnost předané emailové adresy přijímat poštu odesílanou registračním systémem nebo organizátory a za sledování příchozí pošty týkající se účasti na této akci.
 5. Pokud účastník zruší svou registraci po zaplacení registračního poplatku, nemá nárok na jeho vrácení. Může nicméně registrační poplatek převést na jiného účastníka (viz FAQ). Převodem přechází na nového účastníka i všechny závazky.
 6. Účastníci, kteří nejsou dle českých zákonů v momentu zahájení akce plnoletí (je jim méně, než 18 let), se nemohou akce účastnit.
 7. Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky a souhlas s nimi je podmínkou registrace a účasti na akci.
 8. Dokončením registrace účastník souhlasí s tím, že bude-li akce zrušena v důsledku zásahu vyšší moci nebo jiné události, kterou nemohlo vedení KRAZ z.s. předvídat ani nijak ovlivnit, bude jeho registrace spolu se zaplacenou částkou převedena do následujícího roku, a tato mu bude garantovat možnost účasti na akci v náhradním termínu. 

Pravidla akce

 

 1. Oficiálními jazyky akce je čeština a angličtina. Materiály a důležitá oznámení budou k dispozici v češtině a v angličtině. Předpokládá se, že účastníci jsou schopni komunikovat jedním z těchto jazyků.
 2. Každý účastník akce je po celou dobu konání akce povinen ve všech vnitřních prostorách akce viditelně nosit přidělenou visačku.
 3. Organizátoři jsou označeni červenou visačkou s nápisem ORGATEAM. Bezpečnostní tým je označen červenou visačkou s nápisem SECURITY. Pokud budete mít nějaký problém, dotaz, nebo vás bude něčí chování obtěžovat či dokonce ohrožovat, obraťte se neprodleně na kteréhokoliv organizátora nebo člena bezpečnostního týmu.
 4. Svou účastí na akci dává účastník organizátorům souhlas s použitím snímků a videozáznamů pořízených ve veřejně přístupných prostorách, na nichž je zachycen, za účelem prezentace akce a společnosti KRAZ, z.s. .
 5. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat místně platné zákony a nařízení, a chovat se tak, aby svým jednáním zbytečně neohrožovali sebe či ostatní osoby ve svém okolí. Jsou též povinni uposlechnout pokynů organizátorů a členů bezpečnostního týmu.
 6. Účastníci nesmějí svým chováním, hlukem nebo jiným způsobem narušovat program nebo obtěžovat ostatní účastníky.
 7. Účastníci jsou povinni dbát na přiměřenost svého chování a oblékání ve všech veřejných prostorách akce. Chování a oblékání, které patří do soukromí pokojů, musí zůstat uvnitř pokojů.
 8. V prostorách akce je zakázáno užívat jakékoliv nelegální substance.
 9. Kouření (týká se též vodních dýmek, elektronických cigaret, cigaret na bázi nahřívaného tabáku a ostatních podobných produktů) je povoleno pouze ve venkovních prostorách nebo specificky označených prostorách. Jakékoli kouření mimo vyhrazená místa je považováno za zvlášť závažné porušení pravidel.
 10. Na akci je zakázáno donášet jakékoliv střelné, bodné nebo sečné zbraně. Pokud si chcete přinést jakoukoliv rekvizitu, model zbraně, či libovolný předmět vzhledově připomínající zbraň, jste povinni svůj záměr nahlásit orgateamu, který vaši žádost musí schválit. Majitelé neschválených replik zbraní nebudou vpuštěni na akci, nebo z ní budou neprodleně vykázáni bez náhrady.
 11. Organizátoři a členové bezpečnostního týmu mají právo vykázat kohokoliv, kdo poruší tato pravidla, z akce bez náhrady. V případě zvlášť závažného nebo opakovaného porušení pravidel může organizační výbor KRAZ z.s. vyloučit účastníka z účasti na akci, nebo mu může zakázat přístup na některé nebo veškeré budoucí akce KRAZu, z.s. . V takovém případě mu nevzniká nárok na vrácení účastnického poplatku nebo jeho části.
 12. Proti rozhodnutí organizátora nebo členů bezpečnostního týmu se může ten, jehož se týká, odvolat k organizačnímu výboru. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.